Lozerbos
 
Postnr. + gemeente: 9770 Kruishoutem
Contactpersoon: Gemeentebestuur Kruishoutem - Dienst Toerisme - Carine Ketels (09/333.71.27)
Projectleider Lozerbos: Martin De Pelsmaeker (09/244.85.05)
Picknick in de Zandvlooi vanaf 10 u (09/386.35.49)
URL-adres: www.kruishoutem.be
www.vlm.be
Openingsuren: Het bos is altijd toegankelijk
Toegangsprijs: Gratis
Afstand tot de school: ongeveer 8 km
Wegbeschrijving: Olsene - Kruishoutem - Lozer (deelgemeente Kruishoutem)
Bezocht door: Tweede en derde kleuterklas
Doelstellingen: - Inzichten verwerven over natuur, de aarde als leefruimte, het leven op aarde, de tijd, de ruimte, mens en samenleving.
- Actief exploreren met de zintuigen.
- Nauwkeurig waarnemen.
- Zich oriënteren.
- Intens luisteren, voelen, ruiken, smaken.
- Iets te weten komen, iets onderzoeken.
Beschrijving: Samen met de kinderen bespreken we de herfstverschijnselen: vallende blaadjes, herfstkleuren, paddestoelen,... We nemen verschillende bomen, bladeren en vruchten waar. We meten de omtrek van bomen en maken een schorsafdruk. We gaan samen op zoek naar de naam van de paddestoelen. We gebruiken hiervoor een natuurboekje. Kleine diertjes bekijken we met een loep en daarna mogen de kinderen ze proberen na te tekenen. Tenslotte verzamelen we ook bladeren en vruchten om er later in de klas mee te werken.

Extra info Lozerbos

Lozerbos ligt grotendeels op het grondgebied van de gemeente Kruishoutem. De beboste oppervlakte bedraagt ongeveer 44 ha en is hoofdzakelijk eigendom van de familie della Faille d'Huysse en het OCMW van Oudenaarde. Het private bosgedeelte is op de bewegwijzerde paden vrij toegankelijk voor wandelaars. Ook voor de mountainbikers en de ruiters is een circuit voorzien. Een beperkte boszone is ingericht als rust- en speelzone.

Het boscomplex van Lozer ligt op de overgang van het vlak zandgebied en het golvend zandgebied. Op het einde van de 18e eeuw strekte het bos zich uit van de Boekweitstraat in het westen, de hoeve Wijkhuize in het noorden en Neerrechem in het oosten. Het bos bestond uit gemengd loofhout. Op het hoogste punt van het bos bevond zich toen op een open plek een windmolen. De houten standaardmolen, reeds vermeld in 1571, was in het bezit van de heer van Huysse. In 1885 werd hij verkocht en gesloopt. In de 19e eeuw werd een flink stuk van het bos ontgonnen en omgezet in landbouwgrond, tevens werd een rechtlijnig drevenpatroon aangelegd. Op het einde van de weg die vanaf het kasteel in noord-oostelijke richting vertrekt, werd door de familie della Faille in 1844 een kerk gebouwd.
Rond de kerk ontwikkelde zich de dorpskern van Lozer. De oorspronkelijke toegangsdreef tot de kerk bestaat nu uit een dubbele rij beuken aan weerszijden van de weg. In de vorige eeuw werden in het bos enkele wegen verlengd. Een aantal bospercelen werden ontgonnen, andere omgezet in naaldhout.
Uit voorgaande is duidelijk dat een aanzienlijk deel van Lozerbos reeds honderden jaren onafgebroken bebost is. De opvallendste bostypes zijn eikenbos, beukenbestanden zonder ondergroei, populierenaanplantingen, gemengd loofhoutbos en naaldhoutbestanden.
In de loop van de tijd leidde deze gevarieerde boomsoortensamenstelling tot een rijke bosflora. Naast een dominantie van adelaarsvaren komen verspreid nog een aantal typische bosplantensoorten voor zoals boshyacint, gele dovenetel, bosviooltje, éénbes, slanke sleutelbloem, gevlekte aronskelk, meiklokje, speenkruid en bosanemoon.

gele dovenetel sleutelbloem bosviooltje speenkruid


Paddestoelen worden eveneens frequent aangetroffen. Ze vormen een belangrijke schakel in de stoffenkringloop waarbij ze organische stof van dode of levende planten omzetten in mineralen. De voortplanting gebeurt door sporen die aan de oppervlakte (buisjes- en plaatjeszwammen) of binnen het vruchtlichaam (stuifzwammen) worden gevormd. Stinkzwam, vliegenzwam, eekhoorntjesbrood en judasoor zijn gemakkelijk te herkennen en regelmatige verschijningen in Lozerbos.
 

eekhoorntjesbrood judasoor stinkzwam vliegenzwam


Roofvogels zijn van grote betekenis voor de instandhouding van het biologisch evenwicht. In en rond Lozerbos worden soorten zoals buizerd, sperwer, boomvalk, steenuil en torenvalk regelmatig waargenomen. Meest kenmerkend voor Lozerbos is echter de aanwezigheid van de bos- en de ransuil. Beiden spuwen hun onverteerbare etensresten zoals beenderen van muizen en vogels na een tijdje uit als een braakbal. Het onderzoek van braakballen levert interessante informatie op over hun voedingsgewoonten.
 

boomvalk buizerd steenuil torenvalk


De Vlaamse gaai, grote bonte specht en groene specht zijn typische bosvogels die tijden een wandeling regelmatig worden gezien of gehoord. Andere opmerkelijke verschijningen zijn wielewaal, glanskopmees, boomklever en boomkruiper.
 

bonte specht boomklever boomkruiper Vlaamse gaai


Zoogdieren zoals egels, vleermuizen en spitsmuizen komen frequent voor. De omgeving van het bos is tevens het leefgebied van hermelijn, bunzing en vos. Aan de rand van het bos en in de open zandige plekken graven konijnen dikwijls uitgebreide gangenstelsel. Konijnen leven, in tegenstelling tot hazen, in familieverband.
 

hermelijn konijn spitsmuis vleermuis
×Terug naar de levensgemeenschappen  

×Terug naar de klasverkenning